Erzincan 2 Şubesi

Başkanlar Kurulu sonuç bildirgesi

 

Genel Başkan Ali Yalçın ve Yönetim Kurulu, şube başkanlarıyla eğitim gündemine okullarda görevlerde bulundu, çalışma görüşmeleri gönder.

Eğitim ve eğitim çalışanlarının sorunlarının çözümüne örnek önerilerin değerlendirildiği; hak, emek ve özgürlük mücadelesinin sürdürüldüğünde 50. Başkanlar tahtasında şu kararlar alındı:

Anayasa değişikliği konusunda irade ortaya konulmasını, millet iradesinin güçlendirilmesi, hak ve özgürlüğün genişletilmesi ve güvence altında ortaya çıkacak önemli bir adım olarak görüyoruz. Yeni anayasada 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Kanunu yeniden ele alınmalı; standartlar yükseltilmeli, ILO normlarına uyarlanmalı ve evrensel sendikal hakları içerecek şekilde düzenlenmeli.

Hukuka ve kanuna uygun rutin bir rektör atamasının, rektörün siyasi tercihi tartışması konusu yapılmasının asıl amacının, kampüsler üzerinden darbeye zemin hazırlama çabası olduğunun farkındayız. Görüntüsü yerli, zihniyeti yabancı, kaostan beslenen güruhun milletimizin iradesine ket vurma teşebbüsüne her zaman karşı durduk, durmaya da devam edeceğiz.

Ekonominin makro ve mikro düzey rakamları, enflasyon ve faiz piyasada, kamu görevlilerinin alım gücünün net bir şekilde görülmektedir. Kamu görevlilerinin ücretlerinde kayıpları ve enflasyona yenilme dönüş giderecek mahiyette seyyanen zam yapılmalıdır.

Salgınla karşı karşıya yüze eğitime ara, öğrenme öğrenme güçlüklerine, öğrenme kayıplarına ve okul terklerine sebep olmaktadır. Bu olumsuzlukların daha da artmaması için ikinci yarıyılda yüz yüze eğitime geçilmesi konusunda bir irade ortaya konulmalıdır. Ayrıca, bilgi kayıplarının telafisi için gerekli planlama şimdiden yapılmalıdır.

Kamu hizmetinin devlet memurları eliyle öğretmenin gerçeğe dönüştüğünden hareketle, bazı kısıtlamalar sözleşmeli öğretmenlik kaldırılmalıdır. Öğretmen açığı, öğretmenlik gibi öğretmenlik gibi farklı türleriyle değil, kadrolu meslekte öğrenilmelidir.

Öğretmenlerin beklenti ve taleplerini karşılayacak, görev, yetki, bugünlerde sorumluluklarını göre belirleyecek, meslekî gelişim ve kariyer basamaklarını düzenleyecek, mali haklarını geliştirecek Öğretmenlik Meslek Kanunu artık çıkarılmalıdır.

3600 ek gösterge 2023 Eğitim Vizyonu'nda yer almasına, Cumhurbaşkanlığı eylem planlarına da bekledikleri sırada beklediklerinde, hiçbir somut adım atılmamıştır. 3600 ek gösterge, tüm eğitim çalışanlarını kapsayacak şekilde hayata geçirilmelidir.

Eğitimcilerin yer değişikliği talep ve beklentileri, 'Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Süreci: Tespitler ve Bir Model Önerileri' raporumuzdaki gerçekler ve önerilerde, adalet ilkesi çerçevesinde karşılanmalıdır.

Eğitim alanında milletimizin beklentileri bir reformun yapılamadığı, istikrarı istenilen adımların atılamadığı, istenilen başarının bir türlü yakalanamadığı herkesin ifade ettiği bir gerçektir. Manevi değerlerimize daha duyarlı, köklerimizle barışık, cevre erdemle yoğuracak, evrensel normları da kapsayacak bir eğitim reformu için çalışmalar yapılması.

Eğitim kurumlarına yönetici atama yönetmeliğinin beklentileri karşılamadığı, bazı müktesep hakları tartışmaya açtığı görülmektedir. Lisansüstü eğitimin göz ardı edilmesi, salt bir sertifika programıyla eğitim kurumu yönetiminin niteliğinin artacağının varsayılması, görevlendirmelerde edinilen bilgi birikimine ve mevcut yöneticilerin görev başında edindikleri kurumsal tecrübeye kulak tıkanması, kurum içi çalışma barışını bozacak, eşit, adil ve objektif bir biçimde adayların erişimine açık olmayan faaliyetlerin puanlamaya tabi tutulması, yönetici görevlendirme yönetmeliğinin sürdürülebilirliğinin olmadığını ortaya koymaktadır.

Memur, şef ve hizmetli başta olmak üzere, genel idare hizmetleri ve yardımcı hizmetler sınıfı çalışanlarının özlük ve sosyal haklarında iyileştirmeler bir an önce yapılmalıdır. Yardımcı hizmetler sınıfı çalışanları öğrenim durumları, yaptıkları görev ve hizmet süresi itibarıyla genel idare hizmetleri sınıfı kadrolarına herhangi bir sınava tabi tutulmadan geçirilmelidir.

Sendikamızın talepleri doğrultusunda görevde yükselme sınavının yapılması ve unvan değişikliği sınavlarının gerçekleştirilecek olması, personelin beklenti ve taleplerini karşılamıştır. Ancak Millî Eğitim Bakanlığı’nda görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları her yıl rutin olarak yapılmalı, eğitim çalışanlarının haklı kariyer beklentilerini karşılayacak yükselme sürecine işlevsellik ve süreklilik kazandırılmalıdır.

Üniversitelerin özgür düşünceye sahip fertler yetiştiren, bilimsel bilgi üretimi yapan, akademik özgürlüğü, iş ve çalışma güvencesini esas alan kurumlar olma özelliği dikkate alınarak, katılımcı bir yükseköğretim kanunu çıkarılmalıdır.

Üniversitelerde nitelikli bir öğretimin gerçekleşebilmesinin akademisyen ile öğrencinin fiziksel, sosyal ve bilişsel katılımıyla mümkün olabileceği gerçeğinden hareketle, yüz yüze öğretime geçilmelidir.

Bilimsel bilgi üreten akademisyenlerin mali ve özlük hakları güçlendirilmeli, daha fazla üretim ve araştırma yapmalarını sağlayacak şekilde çalışma şartları iyileştirilmelidir.

İş güvencesinin esas alındığı, mevcut 33/a, 50/d gibi geçici çalışma biçimlerinin ortadan kaldırıldığı; özlük haklarını geliştirecek, akademik kariyer hedeflerine ulaşmalarını sağlayacak yeni bir istihdam modeli hayata geçirilmelidir.

2547 sayılı Kanun’un 13/b-4 maddesinin amacı dışında keyfî kullanılması, üniversitelerin kanayan yaralarından biridir. Bu maddeyle verilen yetkinin ve takdir haklarının sınırlarının çizilmesi ve denetlenmesi zorunludur.

Üniversite idari personeline de geliştirme ödeneği, döner sermaye katkı payı verilmeli; idari personelin üniversite karar organlarında tecrübesini paylaşacak, fikir ve görüşlerini ifade etmelerini sağlayacak bir düzenleme yapılmalıdır.

Üniversitelerde görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları merkezî bir sistemle periyodik olarak yapılmalıdır. İdari personelin atama ve yer değiştirme süreçleri muvafakat engelinden kurtarılarak, belli bir takvim doğrultusunda merkezî olarak gerçekleştirilmesi talebimiz karşılanmalıdır.

Eğitim-Bir-Sen, görevlilerinin sorumluluk sorumlulukla, eğitim çalışanlarının güçlü sesi, toplu sözleşme masasında kazanımların adresi olarak hak, emek ve özgürlüklerini sürdürecektir.