Erzincan 2 Şubesi

Öğretim üyesi atamalarında kurulan jüriler hakkında önemli karar

Üniversite tarafından Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümünde bir adet yardımcı doçent kadrosu ihtiyaç duyulması üzerine 03/10/2012 tarihinde bir adet yardımcı doçent alımı yapılacağı ilan edilmiş ve ilanda; "Sanat ve Fotoğraf Kuramı alanında yayınları olmak" koşulu aranmıştır. İlan sonrası müracaat eden iki adayın da atama ve yükselme kriterleri doğrultusunda müracaatı kabul edilmiş, anılan tarihte yürürlükte olan mevzuat hükümleri doğrultusunda yapılan yabancı dil sınavın da adaylar başarılı olmuşlardır. Söz konusu kadro için yeterlilikleri konusunda akademik çalışmalarını inceleyen bilim jürisi raporlarıyla her iki adaydan birinin bu kadroya atanmasının daha uygun olacağının değerlendirilmesi üzerine Fakültenin de teklifi ile Rektörlükçe kadroya atama işlemi yapılmıştır.

Ancak kadro ilanının yapıldığı Fotoğraf Bölümü bölüm başkanı tarafından oluşturulan bilim jürisinin uygun olmadığından bahisle söz konusu kadro ataması hakkında dava süreci başlatılmıştır, İdare mahkemesi ise davayı hukuka aykırı görmeyerek reddetmiştir.

Danıştay 8. Dairesi ise uyuşmazlığa konu olayda; 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23. maddesinin dava konusu işlem tarihinde yürürlükte olan halinde; " ( a ) Bir üniversite biriminde açık bulunan yardımcı doçentlik, isteklilerin başvurması için rektörlükçe ilan edilir. Fakültelerde ve fakültelere bağlı kuruluşlarda dekan, rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokullarda müdürler; biri o birimin yöneticisi, biri de o üniversite dışından olmak üzere üç profesör veya doçent tespit ederek bunlardan adayların her biri hakkında yazılı mütalaa isterler. Dekan veya ilgili müdür kendi yönetim kurullarının görüşünü de aldıktan sonra önerilerini rektöre sunar. Atama, rektör tarafından yapılır." hükmü açık olmasına rağmen, dosyasının incelenmesinde atama işleminden önce oluşturulan bilim jürilerinin Resim Bölümü, Radyo Televizyon ve Sinema ile Grafik Bölümünde görev yapan öğretim üyelerince oluşturulduğu başka bir ifade ile ilan edilen kadroya başvuran adayların akademik çalışmalarını inceleyen bilim jürisinin "Fotoğraf Bölümü" dışındaki bölümlerden seçilen öğretim üyelerinden oluşturulduğu tespit edildiğinden, söz konusu mevzuata aykırı olarak oluşturulan bilim jürisince adayların çalışmalarının değerlendirilmesinde hukuka uyarlık bulunmadığına karar vermiştir.