Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi ve Erzincan Kredi Yurtlar Kurumu Müdürlüğü Çalışanları Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalıştayı 2019


| | |
| |

EĞİTİM, ÖĞRETİM VE BİLİM HİZMET KOLU ÇALIŞANLARININ

SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

ÇALIŞTAYI 2019

“Eğitim-Öğretim ve Bilim Hizmet Kolu Çalışanları Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalışanı 2019”, 2010 ve 2017 tarihlerinde çalışan çalışmaları, aradan geçen zaman zarfında mevcut durum ve şartlara göre ayarlayabilir ve hizmetçi çalışanlarının sorunlarının yerinde ve doğru tespiti olmak üzere sendikal faaliyetlere yönelik politika geliştirmeyi yönlendiren veri, bilgi ve bulgu setinin ortaya çıkarılmasıdır.

 

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi ve Erzincan Kredi Yurtlar Kurumu Müdürlüğü Çalışanları Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalışanı 2019, çalışanların mali hakları, sosyal haklar, çalışma alanları, diğer özlük haklarına ilişkin sorunların tespiti ile bu sorunlara yönelik çözüm önerilerinin ... Ankara Genel Merkezimizde 2019 yılında toplu sözleşmede değerlendirme yapıldı.

Değerli üyelerimiz 2019 yılı çalıştayı,

 

EĞİTİMCİLER BİRLİĞİ SENDİKASI

ERZİNCAN 2 NO.LU ŞUBE BAŞKANLIĞI

EĞİTİM-BİR-SEN

                                              

EĞİTİM, ÖĞRETİM VE BİLİM HİZMET KOLU ÇALIŞANLARININ SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI

ŞUBE ÇALIŞTAY RAPORU

ERZİNCAN-2019

 

(ÜNİVERSİTE)

 1. AKADEMİK PERSONEL KOMİSYONU

 

 1. Öğretim Üyeleri Sınıfını (Profesörler, Doçentler ve Dr. Öğr. Üyeleri) İlgilendiren sorun alanları ve çözüm önerileri
 2. Öğretim Görevlileri ve Araştırma Görevlileri ilgilendiren sorun alanları ve çözüm önerileri

 

Mali Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Sorun 1:    Akademik kadro dağıtımında sadece haftalık ders saati değil, öğrenci ve sınıf sayılarının da açıklandı.

Çözüm Önerisi: bilgisayarda     Mantık dersi 2 saat görünmekle birlikte en az 3 merkez olması durumunda bu ders 6 yaşındayken yapılmalıdır. Büyük üniversitelerde durum daha da sıkıntılıdır. Ayrıca üniversiteler sadece ders okutulan yerlerdekip uzmanlık ve araştırma görevlerini de üstlenir. 20-30 saat ders yükünün olması, diğer hizmet alanlarına engel olabilmektedir. Zira üniversitelerde 1 kez ders yükü; öncesi ve sonrası ile ortalama 3 yıllık bir hazırlık ve ders süresine tekabüleceği. Bu durum ek derslerde olduğu gibi kadro planlamalarında da olması alınmaktadır.

Sorun 2:   2914 Sayılı kanunun 12. Ve 13. Maddelerinde Meslek Yüksekokulu Müdür ve Müdür Yardımcılarının belirtilmesi gerektiği.

Çözüm Önerisi: 2914 numaralı kanının 12 maddesi ile düzenlenebilen Üniversite Ödeneği ödemesinde ve İdari Görev Ödeneğini düzenleyen 13. Maddesinde Meslek Yüksekokul Müdür ve Yardımcılarının belirtilmemesi kavram kargaşasına yol açıyor. Bazı meslekler yüksekokul müdürü ve yardımcılarına idari görev verilmekte olan bazı yerlerde ödenmemiş. Yüksekokullarda görev yapan Müdür ve müdür yardımcısı ile aynı konu işleyen meslek Yüksekokullarda Müdür ve Yardımcılar söz konusu kanunun ilgili maddelerine eklenmesidir.

Sorun 3: Öğretim politikası enstitülerde görevlendirilmesi durumunda ders

Çözüm Önerisi:  Fakülte dışında görev yapmakta olan öğretim üyesi ilgili enstitüden istemeleri halinde ders ve danışmanlık hizmeti ver.

Sorun 4: Vergi matrah oranlarının düşük olması gereken tarihi erken yüksek vergi dilimine erkenden girilmesi.

Çözüm Önerisi::  Vergi dilim oranlarının yükseltilmesi en az% 100 oranında arttırılarak yapılmıştır.

Sorun 5: Seçimden önce söz verilen 3600 ek gösterge sorunu.

Çözüm Önerisi : 3600 ek göstergenin tüm çalışanlara verilecek.

Sorun 6: Araştırma görevlileri ders verememesi ve ek ders ücreti alamaması.

Çözüm Önerisi : Araştırma görevlileri de ders vermesi ve ek ders ücreti alması gerekiyor.

Sosyal Haklar Alanına İlişkin Sorunlar Ve Çözüm Önerileri

 

Sorun 1: Ek ders ücreti göstergelerinin düşük olması.

Çözüm Önerisi: Üniversitelerde ders ücreti göstergesi (Öğretim Görevlilerinde 160, Dr.Öğr.Üyesi 200, Doçençlerde 250, profesörlerde 300 olan) 15 yıl önce Ders ücret göstergesinin yükseltilmesi gerekiyor. Ek Ders Gösterge rakamı 18 yıl değişmedi. En az% 100 arttırılabilir.

Sorun 2: Öğretim tasarımı 2 yıl da bir öğretim görevlilerinin anlamı her yıl yenilenmiş.

Çözüm Önerisi: Akademik personelin sözleşmeli statüden çıkarılarak daimi statüye geçirilmesi yoluyla.

Sorun 3  : 2547 sayılı YÖK 13 / b maddesiyle yaptığınız görevlendirmeler.

Çözüm Önerisi:  2547 sayılı YÖK kanununun 13 / b maddesiyle ilgili personelin bağlı olduğu ve başka bir yerde görevlendirilen akademik personelin istek üzerine hizmetçi kadrosunun çalışabildiği akademik birime aktarılabilir.

Sorun 4: Yıllık izinlerde hafta sonları ve resmi tatil günlerinin yıllık izinden söylenmesi.

Çözüm Önerisi:  Yıllık izinlerinde hafta sonları ve resmi tatil günlerinin yıllık izinden sayılmıyor.

Sorun 5: Harcırahların yetersiz olması.

Çözüm Önerisi:  Yurt içi ve yurt dışı bilimsel çalışmalarda harcırahların genişletilmesi.

Sorun 6: Eşliğinde miktarının düşük olması.

Çözüm Önerisi: Büyük  anne maaşı (asgari ücretin 1/3) seviyesine çıkarıldı.

Sorun 7: Çocuk yardımının düşük olması.

Çözüm Önerisi:  Memurların faydalandığı çocuk yardımlarının bugünkü şartlarına göre uygun hale getirilerek en az 10 kat artırılıyorken.

Sorun 8: Üniversite sosyal tesis, alan ve misafirhanelerin personele ücretli olması

Çözüm Önerisi:  Personele bu alanlardan, tesislerden vb yerlerden faydalanması ve ücret alınamıyor ya da çok düşük ücret alıyor.

 

Çalışma Koşullarına İlişkin Sorunlar Ve Çözüm Önerileri

 

Sorun 1: Akademik personelin kurum içi ve kurum dışı

Çözüm Önerisi:  Üniversite akademik personelinin kurum içi ve kurum dışı tayinlerde diğer memurlardaki gibi, naklen geçiş haklarından faydalanması gerekiyor.

Sorun 2: Akademik personelin mesai kavramının düzeltilmemesi. .

Çözüm Önerisi:  Akademik personel, müşteri, hastanede, uygulama merkezinde, sınıfta çalışmalı, mesaisi 08: 00-17: 00 arasına sıkıştırılmamalı.

 

Akademik Kariyerlere İlişkin Sonular Ve Çözüm Önerileri

 

Sorun 1: 2547 sayılı YÖK Kanunu ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel kanunlarının günümüz şartlarına uygun edildi.

Çözüm Önerisi:  2547 sayılı YÖK Kanunu ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel kanunlarının ivedi olarak yapılmasımesi gerekiyor.

Sorun 2: Akademik personel sayısının yetersiz olması

Çözüm Önerisi:  Üniversitelerde akademik personel kadrosunun en merkezinde YÖK kraterleri seviyesine çıkarılması gerekiyor.

Sorun 3: Akademik personelin akademik çalışmalarda, cihaz, sarf malzemesi, gündelik, mevcut ve liman giderlerinin karşılanmaması, yâda çok az desteklenmesi.

Çözüm Önerisi: Akademik başarı elde etmek için, akademik çalışmalara hazırlık aşamasında olması, verilen kurs henüz arttırılmalı.

Diğer Sorunlar Ve Çözüm Önerileri

Sorun 1: Norm kadro fazlası ve norm dışı akademisyenlerin hangi kriterlere göre belirleneceği ve norm kadro fazlası sayılan akademisyenlerin ne olacağı yönetmelikte belirtilmemiştir.

Çözüm Önerisi: Yönetmelikteki bu durum çözüm bulunmalı.

Sorun 2: Yeşil pasaport alımların 1-3 derece ile sınırlandırılması.

Çözüm Önerisi: Bilimsel araştırma için 1-3 derece mühendislik eğitimi, da yeşil pasaport alabilmeli.

Sorun 3:   Bölüm Başkanlığına bakan öğretim görevlileri bölüm başkanı özlük haklarından faydalanmıyor.

 Çözüm Önerisi: Yeterli öğretim üyesi, yeni meslek yüksekokullarında bölüm başkanlığı görevini üstlenen öğretim görevlileri de aynı özlük haklarından faydalanabiliyor.

AKADEMİK PERSONEL KOMİSYONU

                             

 

B) İDARİ PERSONEL 

a) Üniversite idari personelinin genelini ilgilendiren sorun alanları ve çözüm önerileri

Mali Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Sorun 1: Ek Göstergelerdeki farklılıklardan çeşitlilik sorunları.

Çözüm Önerisi : Ek Gösterge cetvellerinde genel düzenleme ve oğul 1.1.1995 tarihinde geçerli olmak üzere. Ancak 1.1.1995 tarihinde bu konuda genel idare hizmetleri sınıfında olması ve farklı hizmet sınıflarında veya kadrolarda (Emniyet, Jandarma, Daire Başkanı, orada kurum müdürleri vb.) Çalışan personellerinin ek göstergelerinde zaman planlaması düzenlemektedir. 3600 ek gösterge verme sözünün oranlara göre ona görefa ver.

Sorun 2: Üniversitelerde İdari Personel İçin Kadro Durumunun Net Olarak Belirlenmemesi.

Çözüm Önerisi: YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ İDARİ TEŞKİLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)

Kanun Hük. Kar.nin Tarihi: 7/10/1983 No: 124

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Memurlar ve Diğer Görevliler

Yönetim organizasyonları:

Madde 51 -

a. Yükseköğretim üst kuruluşlarında başkana, üniversitelerde rektöre bağlı, merkez yönetim örgütünün merkezinde bir genel sekreter ve hizmetlilerin gerekli kimlerden biri merkez başkanları, müdürler, danışmanlar, hukuk müşavirleri, uzmanlar ile bürolar ve hizmet merkezlerini ...

Üniversite İdari Teşkilatı:

Madde 26 - Üniversite İdari Teşkilatı sonraki birimlerden önce:

a) Genel Sekreterlik,

b) Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı,

c) Personel Daire Başkanlığı,

d) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı,

e) Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı,

f) Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı,

g) Bilgi İşlem Daire Başkanlığı,

h) Hukuk Müşavirliği,

 

Madde 27 - 1. Genel Sekreterlik, bir Genel Sekreter ile en çok iki Genel Sekreter Yardımcılığı ve bağlı birimlerden edildi.

2. Genel Sekreter, üniversite idari teşkilatının başıdır ve bu teşkilatın çalışmasından Rektöre karşı sorumludur.

3. Genel Sekreter, üniversite idari teşkilatının başı olarak yapacağı görevler varken, orada ve burada bağlı birimler burada ile oradasınız.

a) Üniversite idari teşkilatında bulunan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu şekilde çalışmasını sağlamak,

b) Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunda oya hazırlığında raportörlük görevi yapmak; bu kurullarda alınan kararların yazılması, güvenlik ve saklanmasını sağlamak,

Genel Sekreterlik, Daire Başkanlığı şeklinde İfadesi kullanılmakta idari şemalarda ve görev dağılımında açıklık getirilmemiştir. Genel Sekreterlik Birimi: Genel Sekreter 2 Genel Sekreter Yardımcısı 1 Yazı İşleri Şube Müdürü 1 Belge Yönetim Sistem Sorumlusu Şube Müdürü 1 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürü şeklinde tasarımı. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Başkan 4 Şube Müdüründen ayarlamak vb. İlgili unvanların Görev Tanımları İlgili Kanunlara bağlı olarak yayınlanacak Yönetmeliklerle detaylı olarak tanımlayın.

Sorun 3: Memurlara ödenen fazla mesai saatlerinin çalışan sayısının% 30, toplam mesai saatinin 50 saat ile sınırlandırılması.

Çözüm Önerisi: 2. Öğretim ders saati ayarlanması, değerlendirme yapılması (Memurlara 100 saat ders süresi mesai ödemesi için) ikinci öğretim mesai ücretlerinin tümü memurların faydalandırılması uygun olacaktır.

Sorun 4: Yaz okulunda idari personel mesai ücreti ödenmemesi.

Çözüm Önerisi: Yaz okullarında akademik personel ek ders ücreti istiyor. Ancak ona yardımcı olan idari personel hiçbir şekilde ücret alamamaktadır, bu durumun çözülmesi için buradakileri düzenlemektedir.

 

Sorun 5       : Emeklilik maaşı ve ikramiyeye özgü unsurların yansıtılmaması

Çözüm Önerisi: 

 1. Personellerinin kazanımlarının (Ek ödeme, özel hizmet tazminatları vb.) Tamamının, İçdeki gibi emekli kesenekleri hesaplanan tabi tutularak, emekli ikramiye ve maaşının genişletilmesi önerilmiştir.

Sorun 6:  Formasyon eğitimi yapan okullarda idari personele herhangi bir ücret ödenmemesi

Çözüm Önerisi: Formasyon eğitimi veren okullarda akademik personel ek ders ücreti için. Ancak ona yardımcı olan idari personel hiçbir şekilde ücret alamamaktadır, bu durumun çözülmesi için buradakileri düzenlemektedir.

Sorun 7:  Özel Hizmet Tazminatında Şefler için 1-4 inci derece tarifi yapılmadan sonra, şeflerin kadro dereceleri 3 üncü derecenin ilerleyemekte.

Çözüm Önerisi: Bilindiği zamanlarda, 17.04.2006 tarihinde ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ilgili olduğu konulan “Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar” Eki II'deki Cetvelin 16 ncı Grubunun 3 üncü sırasındaki “3,4” -4 ”ile birlikte, 3.1.2012 tarihinde ve 2012/2663 ??tarihinde Bakanlar Kurulu Kararı ile kararlaştırılıyor 10.01.2012 tarihinde ve 28169 yılında Resmi Gazetede yayınlanabildiği sırada girildi. Bu değişikliğe göre 3,4 dereceli “Amir ve Şef” ile 60 puanlık özel servis tazminatlaması hazırlandı Şube Müdürlerde olduğu gibi derece bazında düzenleme sırasında ancak, aralık 1-4 şeklinde ayarlanabildi.

 

Şeflerin hemen hemen üniversitesi mezunu kesinleşmiş kadro dereceleri üçüncü derecenin bulunduğu ilerleyemektedir. Şefin almakta olduğu derece derecesi 1 inci derecenin 4 üncü kademesine ilerlese de, kadro derecesi 3'te takılıp kalmaktadır. Her ne kadar özel hizmet tazminatında 1-4 arası derece tarifi yapılır ise, 1 ve 2 nci derece şef kadrosu ihdas edilmediği için eksik bir düzenleme yapılır. Eğer 1 inci ve 2 nci derece şef kadrosu ihdas edilmiş ve dereceye göre özel hizmet tazminatı usulü olsaydı, sözgelimi; 4 üncü derece şefin özel hizmet tazminatı% 68'e; 3 üncü derece şefin özel hizmet tazminatı% 80'e; 2 nci derece şefin özel hizmet tazminatı% 100'e, 1 inci derece şefin özel hizmet tazminatı ise% 125'e yükselebilecekti. Tıpkı,

Sorun 8: Kıdem göstergesinin 25 yılı sınırlandırarak ve gösterge oranının düşük olması.

Çözüm Önerisi: Kıdem göstergesinin 25 yıl sınırını kaldırılıyor, çalışan yıl ilkini ve gösterge oranını yıl * 20 den yıl * 50 ye çıkarılıyor.

Sorun 9: Memurlara ödenen eş ve çocuk yardımlarının az olması.

Çözüm Önerisi: Memurlara ödenen eş ve çocuk yardımlarının arttırılması.

 

Sosyal Haklar Alanına İlişkin Sorunlar Ve Çözüm Önerileri

 

Sorun 1: İdari personelin lojmanlardan az yararlanması

 

Çözüm Önerisi: İdari personelin kurumdaki tüm lojmanlardan eşit olarak faydalanabilmesi için gerekli, idari personel verilmiş lojmanlar bakımsız olmamalı ve mağduriyetlerinin azaltılması sağlanmalı.

Sorun 2: Personelin kullanmış olduğu yıllık izinlerde resmi tatil ve hafta sonun tatillerinin de izinden söylenmesi.

 

Çözüm Önerisi: Resmi tatil günlerinin ve hafta sonu izinlerinin yıllık izinden sayılmıyor.

Sorun 3       : Personele yapılan öğle yemeği yardımının nakdi yapılmıyor.

 

Çözüm Önerisi:  Yemekhanelerde yemek yemeğe ihtiyacım yok, ya da bazı nedenlerden uzak yemek yemeyen çift kişilik yemek servisi.

 

Sorun 4       : Sosyal Dengeyi yapmak için ek ödemeler yapılmalı.

Çözüm Önerisi:  Ek ödeme, Kreş Yardımı ve Dini Bayramlarda ikramiye.

Sorun 5       : Engelli çocuğu olan memurlara bir önceki toplu sözleşmede verilen% 50'lik artışımın çok az olması.

Çözüm Önerisi:   Engelli çocuğu olan memurlara bir önceki toplu sözleşmede verilen% 50'lik artışım az olup bunun% 500 arttırılmalı.

Sorun 6       : Kurum personelinin yararlandığı sosyal tesis ve komplekslerin ücretli olması.

Çözüm Önerisi:  Kuruma ait sosyal tesis ve komplekslerin ya ücretsiz ya da çok cüzi ücretli ücret alınmalı.

Sorun 7       : Maaşlarda yapılan Zam oranının yüzdelik olarak yapıldı.

Çözüm Önerisi:  Seyyanen zammı ve maaş alana çok çok maaş alana az ücret imkanı.

 

Diğer Sorunlar Ve Çözüm Önerileri

 

Sorun 1: Üniversitede olduğu belirtilen tüm kurullarda idari personel hiçbir şekilde sunulmadı.

Çözüm Önerisi: 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununda Üniversite Yönetim Kurulu:

Madde 15 -

a. Kuruluş ve işleyişi: Üniversite yönetim kurulu; rektörün başkanlığındaki dekanlardan, üniversitelerdeki bağlı kuruluşlardan gelen öğretim birimleri ve alanlarını sunarken bu şekilde senatoca dört yıl için seçilecek üç profesörden burada.

 Rektör tarafından hazırlanan yönetim kurulunu toplantıya çağırır.

Rektör yardımcıları oy hakkı, yönetim kurulu toplantılarına katılabilirler.

b. Görevleri: Üniversite yönetim kurulu yönetim kurulu faaliyetler rektöre yardımcı bir org.

Üniversitelerde Akademik Personel başkanlığı yakın bir oranda bulunan idari personel Üniversitelerin idari kararlarında temsil edilmemiş. Personeli Temsilen oy hakkına sahip olan bir üye bulunmalıdır.

 

Sorun 2: Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav Yönetmeliğinin tekrar gözden geçirilmesi.

Çözüm Önerisi:

 1. Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavı için ilan edilen kadrolara temel kriterler haricinde kriter konulmamış.
 2. Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği yönetmeliğindeki en az 2 yıllık bir sınav açılır ibaresi yerine “En az yıllık bir sınav açılır ibaresi yapacak hale getirilmesi öneriliyor.

Sorun 3: Kurum dışı atamaların açıklaması.

Çözüm Önerisi:Yöneticiler, üniversitede yeterli mezuniyet, liyakat, bilgi, beceri ve birikim koşullarında çalışan personel yokmuş, ilgili birimin iş ve işleyişini kimse bilmiyormuş gibi bir şirketle ilgili başka kurum ve kuruluşlarımız Fakülte, yüksekokul sekreterleri, daire başkanlıkları ve müdürlükleri yapabilir, onlarla ... birimlerin iş ve işleyişlerinde yetersizliği görülmekte olup kamu hizmeti servisi mevcut personel eliyle çevrede kurum dışından gelen personel kuruma kamu hizmetinde olduğu yerde sağlamamaktadır. Bu durum kurum içinde kendi kendini yetiştirmiş bilgi birikiminiz her türlü donanıma sahip liyakatlı üniversiteler yıllarını vermiş idari personel hem rencide etmekte, hem de idari personelin görevde yükselişi yönünde engelliyor.

Sorun 4: Sınavlarda yapılan görevlendirmelerde hakkaniyete riayet edilmemesi.

 Çözüm Önerisi:  ATAUNİ, AÖF, AUZEF ve ÖSYM sınavlarında yapılan görevlendirmeler hakkaniyetli bir şekilde yapılır. Bunun önüne bir sırayla yerleştirilmiş tüm çalışanların faydalanacağı bir şekilde düzenlenmesi uygun olacaktır.

Sorun 5: Yardımcı Hizmetler Sınıfının sorunu.

Çözüm Önerisi:  Yardımcı Hizmetler Sınıfının kaldırılması, İdari Hizmetler Sınıfına göre.

 Sorun 6: Atamaların liyakat'a önem verilmeden yapılması

Çözüm Önerisi: Kurumdaki sınavlardaki sınav puanın göre atamaların oluyormesi

Kurumdaki şeflerin müdürlüğü görevlerine atamaları yapılmayarak, başka unvanların atamaları yapılır.

Sorun 7: Erasmus Programlarında idari personel kontenjan sayısı 2 kişi ile sınırlandırılıyor. 

Çözüm Önerisi: Erasmus programı hazırlığı idari ve akademik personelin yurtdışı eğitim programlarına kontenjan sayılarının arttırılması.

Sorun 8: Tayin İşlemlerine çözüm getirildi.

Çözüm Önerisi: YÖK tayin başkanı alt yapı sistemi kurularak, tüm kurumlar arası tayin yapılabilmeli. Becayiş sistemi kurulabilir.

Sorun 9: Disiplin cezası almayana bir kademe uygulaması

Çözüm Önerisi: 657 de Son sekiz yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara, aylık derecelerinin yükseltilmesinde alınabiliyor. Buradaki kademe ilerlemesi derece ilerlemesi olarak değiştirilmeli ya da 8 yıl 10 yıl önce değiştirilip 1 derece sırada sağlanabilir.

 

 1. Kadro unvanları ve statüleri (4 / A, 4 / B) merkezdeki üniversite ve idari personellerini ilgilendiren sorun giderme ve çözüm önerileri

Sorun 1: 4 / B li personellerinin mağduriyetlerinin devam ediyor.

Çözüm Önerisi: 4 / B tarafından yönetilen personelin mağduriyetlerinin giderilmesi için yönlendirilmesi ve kadro sorunlarının giderilmesi gerekiyor.

Sorun 2       : Kurumda çalışan tüm personellerin (4 / A, 4 / B) çeşitli statülerde çalıştırılması ve maaş farklılıklarının olması.

Çözüm Önerisi: Kurumda çalışan tüm personellerin (4 / A, 4 / B) bir çatıdan açıklandığı, aynı statüde olmalarının sağlanabileceği, maaş adaletsiz olması nedeniyle öneriliyor.

Sorun 3       : Kurumda çalışan tüm personellerin (4 / B) izin hakları.

 Çözüm Önerisi: 4 c den 4 b size aktarılan personelin ek ödeme dengesizliğinin düzeltilmesi ve yıllık izinlerin öbür yıla devredilmesinin düzeltilmesi

Sorun 4       : 13 / b ye göre görevlendirmeler.

Çözüm Önerisi: 13 / b ye göre görevlendirme kalkmalı, kadrosu ile birlikte verilmeli.

Sorun 5       : Akademik personel ödenen tazminatlardan idari personelinde yararlanması sağlanırmalı

Çözüm Önerisi: Geliştirme ödeneği, Yükseköğretim tazminatı, Üniversite ödeneği gibi ödeneklerden idari personelinde yararlanması gerekiyormalı.

Sorun 6       : Akademik personelde eğitim öğretim ödeneği ödenmektedir. Bu uygulamadan idari personelde yararlanmalı.

Çözüm Önerisi: İdari personelin geliştiricisi liderleştirme için yüksek lisansını bitirene eğitim ödeneği ödenmesi gerekiyormalı.

İDARİ PERSONEL KOMİSYONU

                

C) KYK ÇALIŞANLARI KOMİSYONU

a) KYK çalışanlarının genelini ilgilendiren sorun alanları ve çözüm önerileri

Mali Sorunlar Ve Çözüm Önerileri

Sorun 1: Emeklilik maaşı ve ikramiyeye özgü unsurların yansıtılmaması

Çözüm Önerisi:  Personellerinin kazanımlarının (Ek ödeme, özel hizmet tazminatları vb.) Tamamının, İnternetteki gibi emekli kesenekleri hesaplanan tabi tutularak, emekli ikramiye ve maaşının önerilmesi önerildi.

 

Sorun 2: Boş kadrolara tüm şartlar bir arada taşıyanlar için yapılan vekâleten atamaya yetkili amirlerin inisiyatifleri orada vekâlet ücretliinden faydalandırılmalılar.

Çözüm Önerisi: Atamaya yetkili amirlerin inisiyatiflerinden buradakileri, vekâlet ücretinin ödenmesini istiyor. 

Sorun 3: Kıdem aylığı puanlarının az olması

Çözüm Önerisi:  Kıdem aylığı her yıl için verilenekte olan 20 puanın 50 puana yükseltilmesi.

 

Sorun 4: İptal Edilen İkramiyeler.

Çözüm Önerisi: Daha önce verilen sonra iptal edilen ve ardından 1 kez verilen ikramiyelerin tekrarlandığı.

 

Sorun 5: Nöbet Ücretleri

Çözüm Önerisi:   KYK Yurt Yönetim memurları maaşlarının yanı sıra nöbet parası da burada, nöbet parası en fazla 90 saatte oluyor. 1 Ocak 2019 Bütçe Kanununda fazla çalışma ücreti saat başına 2,13 TL olarak aracılığıyla. 4. KYK personeli saat başı bu rakamlar üç katı yani 6.39 TL nöbet ücreti alıyor. 90 ayda nöbet ücretinin karşılığı brüt 575,10 TL iken net olarak 484,46 TL olarak hesaplanır. Son olarak KYK Yurt İçi Yönetim Personellerinin yeri ve yemekleri, ilgili yurtların yönetimi üzerine karşılanır. Artış Sağlanmalı.

 

Sosyal Haklar Alanına İlişkin Sorunlar Ve Çözüm Önerileri

 

Sorun 1: Personel servis aracılarından, çeşitli nedenlerle (nöbet, tüm yurt binalarının bir arada, personel sayısı azlığı vb.) Faydaılamaması.

 •  
 1. Nöbet saatleri ile servis saatleri arasındaki uyumsuzluk durumunda servis hizmetinden faydalanamayanyan personele servis ücretinin nakdi ödenmesi talep edildi.
 2. Tüm yurtları ve yerleşim yerini kapsayacak şekilde servis tahsis ederek.
 3. Servis tahsis edilememesi durumunda personele servis ücretiinin nakdi ödenmesi talep edildi.

 

Sorun 2: Personele yapılan öğle yemeği yardımının nakdi yapılmıyor.

Çözüm Önerisi: Personele yemek yardımının nakdi olarak ödenmesi talep ediyoruz.

Sorun 3: KYK personelinin yıllık izinlerinde ve özel yerlerde yurtdışında ücretsiz yararlanabilirılmıyor.

Çözüm Önerisi:   KYK personelinin yaz tatillerinde, hastalık ve tedavi dönemlerinde, vb. liman KYK personeline kolaylık ve öncelik seçeneği, herhangi bir ücret alınamıyor talep edildi.

Sorun 4: Ölüm, doğum, evlilik vb. izinlerin 4 / A ile 4 / B personelleri arasında farklı uygulama neticesinde 4 / B li sözleşmeli personelin mağdur olması.

Çözüm Önerisi: 4 / A'lı Memura, eşinin doğum yapması hâlinde, istediği gün babalık izni; kendisinin veya çocuğunuzun evlenmesi ya da eşinin, çocuğunuzun, kendinizin veya eşinin ana, baba ve kardeşinin ölümü hâlindeki isteğiniz üzerine yedi gün izinlerinizi. 4 / B sözleşmeli personellere bu izinler 3 gün içerisinde uygulanmakta, ilgili kanunda değişikliğin yapılacağı eşitliğin arada talep edildi.

Sorun 5: 10 günü geçen nöbet izinlerinin yıllık izinle birleştirilmemesi.

Çözüm Önerisi:   Personelin özelleştirilmesi nöbet izinlerinin yıllık izinle birleştirilmesi talep edildi.

Sorun 6: Tayin İşlemleri

Çözüm Önerisi:  planlama tayin uyguularında yığılmalara sebep olmadan planlamalar yapılmalı. Bir yere gidip gelmek istediğine emin olun. Kurumlar tarafından tayin yönergesi kesinleştirildi.

Tayin sonrası harcırah hakkı verileli.

 

Çalışma Koşullarına İlişkin Sorunlar Ve Çözüm Önerileri

 

Sorun 1: Mesai dışında nöbet tutturulması, nöbet olan çocuğu olan, doğum yapan ve hamile bayan personellere yönelik olumlu ayrımcılık yapan personelin sık sık nöbet tutturulması.

Çözüm Önerisi:

 1. Yurtlarda çalışan personeller nöbet tutmak istemektedirler. Bu hizmetin personel sayısı arttırılarak vardiya şeklinde çözülmesi talep edilmiştir.
 2. Nöbet ücretlerinin artırılması cazip hale getirilmesi önerildi.
 3. Mesai harici, merkez geceleri genel olarak açık olan sağlık sorunu ortaya çıktığından, sağlık personelinden uzakta nöbet tutturulması önerildi.

 

Diğer Sorunlar Ve Çözüm Önerileri

 

Sorun 1: 657 tarihinde devlet memurları kanunun günümüz koşullarına uygun şekilde.

Çözüm Önerisi:

 1. 657 oranında devlet memurları kanının değiştirilerek, maaş gösterge tablosundaki derece kademe arasındaki farkların% 100 arttırılması.
 2. Ek göstergelerin arttırılması. “Dereceden aylık alanlar: 3600; 2. Dereceden aylık alanlar: 3000; 3. Dereceden aylık alanlar: 2000, 4. Dereceden aylık alanlar: 1000 ve diğer derecelerden aylık alanlar: 800 ek göstergeye tabi olduğu. Benzer şekilde Yükseköğretim görmeyenler içinde belli bir hiyerarşi kurularak

 

Yurt Çalışanlarını (yurt yöneticileri, yurtdışı yönetim memurları ve diğer yurtdışında) ilgilendiren sorun alanları ve çözüm önerileri

 

Sorun 1:

 

Çözüm Önerisi:

 

Kadro unvanları ve statüleri (4 / A, 4 / B) odaklı KYK personellerini ilgilendiren sorun alanları ve çözüm önerileri

 

Sorun 1: Personel Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavının Yapılmıyor

Çözüm Önerisi: Görevde yükselme ve unvan değişiklik sınavlarının yapılmaması, kariyer yönetiminde personelin diğer kurumlara geçmeyi düşünmesi neden olabilir, neden, kuruma olan bağlılık ve güveni zayıflatıyor ve bunun doğallaştırılmış olması verilmiş. Artık hiçbir hukuki ve fiili engeli kalmayan görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının idarenin inisiyatifinden planlama, kanuna göre en geç 2 yılında bir yılda talep ediliyor.

 

Sorun 2: Koruma ve Güvenlik görevlileri diğer kadrolara geçememesi

Çözüm Önerisi:   Koruma ve güvenlik personelinin öğrenim durumları ve mesleki tecrübeleriniz yurtdışı yönetim memurluğu, VHKİ, memurluk gibi kadrolara geçmeleri mümkün. Koruma ve güvenlik hizmetlerinin özel güvenlik şirketlerinin hizmet alımı yönetmeliği neticesinde fiili bu görev yönetim kurulu üyeliğinin korunması ve güvenlik kadrosunda bulunan personelin, isteklerin gidileceği öğrenim durumları ve hizmet bilgi birikimi ve tecrübeleri burada yurt dış memurluğu, vhk geçişleri talep ediyoruz.

Sorun 3: Kurumda çalışan tüm personellerin (4 / A, 4 / B) çeşitli statülerde çalıştırılması ve maaş farklılıklarının olması.

Çözüm Önerisi: Kurumda çalışan tüm personellerin (4 / A, 4 / B) bir çatıdan açıklandığı, aynı statüde olmalarının sağlanabileceği, maaş adaletsiz olması nedeniyle öneriliyor.

Sorun 4: Genel Yönetim Hizmetleri sınıfında olup, yurtdışı yönetim memuru, memur, vb. kadrolarda çalışanların 5.dereceden daha sonraki derecelere düşmemesi.

Çözüm Önerisi:  657 numaralı Kanun'a göre Genel İdare Hizmetleri sınıfında yer ve gerçekte, ifa orada bulunanlar açık alanlarda kuruluyor, bazı kurumlar ve kuruluşlar, büyük şehirlerin lisans mezunu odaları (ki bu bizzat kurumun odaları gözetildi) ve benzer kadro unvanları ¼ kademeli olup olmasına rağmen halen 5. kadro derecesinin ötesine gidemekte. Yükseköğrenim (lisans) mezunlarının 1. dereceye yükselmesi için bir kanuni engellerinin. Ancak, Maliye Bakanlığı'nın kadro ihdaslarında uygun görüş vermediği için “memur” unvanında 5'ten yukarı kadrolarıyla. Bu itibarla yurt idaresi memurları özelinde lisans mezunu olanların birinci derecesine kadar yükselebilmeleri bir an önce olmasını bekliyor.

 

D) KADIN KOMİSYONLARI

 

Sosyal haklar konusunda uzmanlaşmış ve çözüm önerileri

 

Sorun 1: Küçük ölçekli olan çalışan çalışan lideri.

 

Çözüm Önerisi: Küçük şirketler olan kadın çalışanlarımızın başarısı için için.

 

Sorun 2: Kadın üyelerin sendikada olduğundan temsil edilmemesi.

 

Çözüm Önerisi: Kadın sendika üyelerinde daha etkinliğini, faaliyetlere iştirak oluyor.

 

 

Çalışma Koşullarına İlişkin sorunlar ve çözüm önerileri

 

Diğer Sorunlar ve Çözüm önerileri

 

E) ENGELLİ ÇALIŞANLAR KOMİSYONLARI

Sosyal Haklar Alanına İlişkin Sorunlar Ve Çözüm Önerileri

 

Sorun 1: Engelli çocuğu olan memurun mağduriyeti.

 

Çözüm Önerisi:   Engelli çocuğu olan memurun maddi ve manevi desteklenmesi,

 1. Çocuk yardımın daha yüksek olması.
 2. Engelli çocuklarını Rehabilitasyon Merkezlerine götüren memurlara destek sağlayamalı.

 

Çalışma Koşullarına İlişkin sorunlar ve çözüm önerileri

 

Diğer Sorunlar ve Çözüm önerileri

 

ENGELLİ PERSONEL KOMİSYONU

 

 

 

Top